Home  >  Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen 

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop-, algemene of andere voorwaarden van de koper/opdrachtgever, van toepassing op alle aanbiedingen, alle overeenkomsten, de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering daarvan, door Agrishop24.nl, gedaan aan en/of aangegaan met de koper/opdrachtgever.

1.2   De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Agrishop24.nl, voor de uitvoering waarvan derden (dienen te) worden betrokken.

1.3   De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper/opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.4   Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen. Overeengekomen afwijkingen hebben geen gevolgen voor de gelding van de overige bepalingen en gelden nimmer voor meer dan één transactie, zijnde de transactie ten behoeve waarvan de schriftelijke afwijking is overeengekomen. De koper/opdrachtgever kan aan de overeengekomen afwijking geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

1.5   Indien Agrishop24.nl met koper/opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

1.6   Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.7   Agrishop24.nl is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen/orders/prijzen 

2.1   Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.2   Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van de orderbon/bestelling - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

2.3   De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door koper/opdrachtgever van het aanbod en het voldoen van de betaling door koper/opdrachtgever aan Agrishop24.nl. Agrishop24.nl verstuurt per omgaand een opdrachtbevestiging per e-mail.

2.4   Agrishop24.nl kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of koper/opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede       

van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Agrishop24.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

2.5   Bestellingen kunnen uitsluitend per e-mail geschieden. Voor vragen kan telefonisch of via de email gedurende openingstijden contact met Agrishop24.nl worden opgenomen.

2.6   De prijzen op de website van Agrishop24.nl gelden voor franco leveringen, in euro's exclusief btw en heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.7   Agrishop24.nl mag na 2 maanden prijsstijgingen doorberekenen, indien tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering een BTW-verhoging of andere wettelijke of kostprijs verhogingen hebben plaatsgevonden.

2.8   Agrishop24.nl is gerechtigd ieder jaar haar prijzen aan te passen met minimaal een inflatiecorrectie van 2 %.

 

Artikel 3 Levering 

3.1   Levering geschiedt af franco, De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra de goederen de plaats van de tussen Agrihiop24.nl en de koper/opdrachtgever overeengekomen bestemming hebben bereikt. Agrishop24.nl bepaalt in dat geval de wijze van vervoer. Levering geschiedt, wanneer de goederen ter beschikking van de koper/opdrachtgever worden gesteld op het vervoermiddel op de plaats van bestemming, waarbij het vervoer niet verder behoeft te geschieden dan tot daar, waar het voertuig over een behoorlijk berijdbare weg kan komen. De koper/opdrachtgever dient de goederen te lossen en te controleren op juistheid en volledigheid. Indien partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat Agrishop24.nl de goederen zal lossen, dient koper/opdrachtgever ervoor te zorgen dat koper/opdrachtgever dan wel een vertegenwoordiger hierbij aanwezig is, dan wel dat Agrishop24.nl de goederen zodanig kan lossen dat deze worden opgeslagen in een afgesloten ruimte. Indien koper/opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zal Agrishop24.nl de zaken/goederen in samenspraak met de koper/opdrachtgever voor rekening en risico van koper/opdrachtgever opslaan in door hem aangegeven ruimte.

3.2   Indien van toepassing, geschiedt levering overeenkomstig de voorschriften van of ingevolge respectievelijk de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en de Meststoffenwet en op die wet gegronde beschikkingen, alsmede andere specifiek op deze branche gerichte (overheids)maatregelen. Koper/opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven en opvolging geven aan voornoemde wetten ten aanzien van het geleverde. Koper/opdrachtgever is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de goederen strikt in acht te nemen.

3.3   Indien partijen franco levering zijn overeengekomen wordt de levering geacht te hebben plaats gevonden zodra de goederen de plaats van de tussen Agrishop24.nl en koper/opdrachtgever overeengekomen bestemming hebben bereikt.

3.4   Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor risico van de koper/opdrachtgever.

3.5   Koper/opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Agrishop24.nl deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

3.6   Indien koper/opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Agrishop24.nl gerechtigd de zaken/goederen op te slaan voor rekening en risico van koper/opdrachtgever.

3.7   Bezorging geschiedt steeds aan het bij Agrishop24.nl laatst bekende door koper/opdrachtgever opgegeven afleveradres van koper/opdrachtgever;

3.9   Indien Agrishop24.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper/opdrachtgever Agrishop24.nl schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen.

3.10 Indien Agrishop24.nl gegevens behoeft van koper/opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper/opdrachtgever deze aan Agrishop24.nl ter beschikking heeft gesteld;

3.12 Agrishop24.nl is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren.

3.13 Indien een zaak (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt koper/opdrachtgever van Agrishop24.nl uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling hierover bericht. Koper/Opdrachtgever kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren. Indien koper/opdrachtgever reeds het artikel aan Agrishop24.nl heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan koper/opdrachtgever zorggedragen.

3.14 Graszaadshop streeft er naar uw bestelling binnen vijf werkdagen te leveren.

 

Artikel 4 Modellen/afbeeldingen

4.1   De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijsten/website opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond.

4.2   Is aan koper/opdrachtgever een proefmodel getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.

4.3   De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige

        reclame:

-       de in de catalogus/aanbieding/prijslijst/website vermelde zet- of drukfouten.

 

Artikel 5 Onderzoek, reclames 

5.1   Koper/opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper/opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit, verpakking, inhoud en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Gebreken en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn.

5.2   Eventuele zichtbare tekorten behoren tevens binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan Agrishop24.nl te worden gemeld.

5.3   Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper/opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken/goederen. Wenst koper/opdrachtgever gebrekkige zaken/goederen te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Agrishop24.nl. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking.

5.4   Indien een klacht gegrond is, zal Agrishop24.nl het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor koper/opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper/opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Agrishop24.nl is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in artikel “Aansprakelijkheid” bepaalde.

5.5   Reclames over de factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum bij Agrishop24.nl te worden ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht te zijn goedgekeurd.

 

Artikel  6 Betaling 

6.1   Betaling door de koper/opdrachtgever vindt bij vooruitbetaling plaats op de door Agrishop24.nl op de website aangegeven wijze, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.2   Voor zover koper/opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt elke verrekeningsbevoegdheid van koper/opdrachtgever, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3   Voor zover koper/opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf schorten bezwaren tegen door Agrishop24.nl aan koper/opdrachtgever verzonden facturen diens betalingsverplichting niet op.

6.4   In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van koper/opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van Agrishop24.nl op koper/opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6.5   Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

6.6   Agrishop24.nl heeft tegenover de koper/opdrachtgever, die niet tijdig heeft betaald, onverminderd haar overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht:

    a) onmiddellijke betaling bij aanbieding der zaken aan de koper/opdrachtgever (rembours) en/of zekerheidsstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende koopovereenkomsten;

    b) de leveringen (als ook de aanmaak of de bewerking der hiervoor bestemde zaken) op te schorten, onverminderd haar recht gelijktijdig of later zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen. Nadat de koper/opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, staat aan Agrishop24.nl als leveringstermijn ter beschikking de tijd die, rekening houdende met de alsdan in haar bedrijf bestaande mogelijkheden, voor de aanmaak, bewerking of levering nodig is;

    c) de desbetreffende koopovereenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Agrishop24.nl afkomstige schriftelijke verklaring;

    d) één, meer of alle lopende koopovereenkomsten, ten aanzien waarvan de koper/opdrachtgever niet in verzuim is, geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Agrishop24.nl afkomstige schriftelijke verklaring.

        Tot de uitoefening van de onder a, b en c genoemde rechten kan eerst worden overgegaan nadat Agrishop24.nl de koper/opdrachtgever een termijn van 3 dagen heeft gesteld om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en de koper/opdrachtgever daarmede in verzuim blijft, terwijl het onder d genoemde recht eerst zal worden uitgeoefend indien de koper/opdrachtgever niet binnen 8 dagen voldaan heeft aan een eis van Agrishop24.nl tot zekerheidsstelling voor de betaling van hetgeen de koper/opdrachtgever uit hoofde van bedoelde overeenkomst(en) verschuldigd zal worden. Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan Agrishop24.nl te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.

6.7   Indien de koper/opdrachtgever blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of Agrishop24.nl’s kredietverzekeraar, jegens derden in verzuim is en/of als niet kredietwaardig en/of als insolvabel is te beschouwen, heeft Agrishop24.nl zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist met betrekking tot alle lopende koopovereenkomsten voor zover niet uitgevoerd de rechten omschreven in lid 6.

6.8   Indien koper/opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige of volledige) nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper/opdrachtgever, onverminderd de aan Agrishop24.nl overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding en nakoming. In geval van een geldvordering komen voorts alle met de invordering van het verschuldigde bedrag of bedragen gemoeide kosten - zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke - voor rekening van koper/opdrachtgever, onverminderd de overigens aan Agrishop24.nl toekomende rechten. De buitengerechtelijke kosten worden voor koper/opdrachtgever vastgesteld op 15% van het/de openstaande bedrag(en) met een minimum van € 75,-. Indien Agrishop24.nl echter hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding door koper/opdrachtgever in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op koper/opdrachtgever worden verhaald. Koper/opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten tevens de wettelijke handelsrente verschuldigd.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 

7.1   Agrishop24.nl behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot het tijdstip waarop koper jegens verkoper heeft voldaan aan al zijn financiële verplichtingen uit hoofde van of krachtens overeenkomst aan hem geleverde of te leveren zaken/goederen respectievelijk voor hem verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

7.2   Koper/opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken/goederen te verpanden, door te verkopen aan afnemers of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3   Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken/goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper/opdrachtgever verplicht Agrishop24.nl zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

7.4   Door Agrishop24.nl geleverde zaken/goederen, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

7.5   Voor het geval dat Agrishop24.nl zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper/opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Agrishop24.nl of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Agrishop24.nl zich bevinden en die zaken/goederen mede terug te nemen.

7.6   Na terugname zal de koper/opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde welke nimmer meer zal zijn dan de oorspronkelijke factuurwaarde verminderd met de op de terugname toepasselijke kosten.

 

Artikel 8 Opschorting en ontbinding

8.1   Agrishop24.nl is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

-       koper/opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.

-       na het sluiten van de overeenkomst Agrishop24.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper/opdrachtgever de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen.

-       in geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper/opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.

-       koper/opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd. 

8.2   Voorts is Agrishop24.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

8.3   Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Agrishop24.nl op koper/opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Agrishop24.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

8.4   Agrishop24.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 9 Annulering 

9.1   Indien koper/opdrachtgever, nadat een overeenkomst met Agrishop24.nl tot stand is gekomen en voordat Agrishop24.nl aan koper/opdrachtgever heeft geleverd, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij koper/opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

9.2   Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

9.3   Indien koper/opdrachtgever inmiddels de orderprijs, geheel of gedeeltelijk, aan Agrishop24.nl heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan koper/opdrachtgever minus de hier bovengenoemde 10 % zorg gedragen.

 

Artikel 10 Garantie 

10.1 Indien schriftelijk is overeengekomen, voldoen de door Agrishop24.nl geleverde zaken aan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld.

10.2 Deze garantie is beperkt tot:

-       fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage/veroudering en oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik;

-       de garantie die door de fabrikant wordt gegeven;

-       tot herstel of vervanging van de zaak.

10.3 Deze garantie vervalt:

-       bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;

-       bij bewerkingen, wijzigingen, veranderingen of reparatie door een derde aan of van het geleverde;

-       bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven in de gebruiksaanwijzing;

-       bij gebruik anders dan in de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven.

10.4 Zolang koper/opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 

11.1 Agrishop24.nl staat slechts in voor de kwaliteit van de goederen in de staat waarin zij verkeren op het moment dat zij het magazijn van Agrishop24.nl verlaten.

11.2 Indien Agrishop24.nl aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Agrishop24.nl te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.3 Agrishop24.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.4 Koper/opdrachtgever vrijwaart Agrishop24.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper/opdrachtgever toerekenbaar is.

11.5 Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is Agrishop24.nl nimmer aansprakelijk.

11.6 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen of geleverde diensten waaronder signaleringsmethoden en onderzoeksmethoden is Agrishop24.nl nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Agrishop24.nl bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Agrishop24.nl steeds de bedoeling van koper/opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt.

11.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Agrishop24.nl of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 12 Risico-overgang 

12.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper/opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken aan koper/opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper/opdrachtgever of van een door koper/opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

12.2 Indien Agrishop24.nl voor vervoer/verzending van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van Agrishop24.nl, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 13 Overmacht 

13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Agrishop24.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Agrishop24.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Agrishop24.nl, poststakingen, verkeersopstoppingen, stroom-/computerstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder begrepen.

13.3 Agrishop24.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Agrishop24.nl haar verbintenis had moeten nakomen.

13.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.5 Voor zoveel Agrishop24.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Agrishop24.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper/opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 14 Auteursrechten

14.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Agrishop24.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die Agrishop24.nl toekomen op grond van de Auteurswet. 

14.2 Alle door Agrishop24.nl verstrekte brochures, catalogi, geschriften en andere zaken/goederen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van Agrishop24.nl, ongeacht of deze aan de koper/opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de koper/opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Agrishop24.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

Artikel 15 Emballage 

15.1 Indien emballage in rekening wordt gebracht, dient deze tegelijkertijd met de betaling van de factuur betreffende de geleverde goederen te worden voldaan. Restitutie van hetgeen krachtens dit artikel aan Agrishop24.nl is betaald, vindt alleen plaats bij retourzending door koper/opdrachtgever van de voor hergebruik geschikte emballage in onbeschadigde toestand aan Agrishop24.nl binnen drie maanden na de dag van levering;

15.2 Het is koper/opdrachtgever verboden de emballage voor andere producten en/of doeleinden te gebruiken.

15.3 Koper/opdrachtgever is gehouden Agrishop24.nl te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade welke voor Agrishop24.nl mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van overtreding door koper/opdrachtgever van het gestelde in lid 2.

 

Artikel 16 Herroepingsrecht 

16.1 Bij aankoop van de goederen heeft koper/opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de goederen door koper/opdrachtgever.

16.2 Tijdens de bedenktijd zal koper/opdrachtgever zorgvuldig omgaan met de goederen met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking aan Agrishop24.nl retourneren, conform de door Agrishop24.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

16.3 De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van koper/opdrachtgever.

16.4 De herroeping dient aan Agrishop24.nl per mail gemeld te worden. Na ontvangst van dit mailbericht mailt Agrishop24.nl aan koper/opdrachtgever een retourformulier toe, dat door koper/opdrachtgever ingevuld moet worden en met de retourbestelling meegestuurd wordt.

16.5 Uitsluiting van het herroepingsrecht, zoals onder lid 1 van dit artikel, geldt indien Agrishop24.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft gemeld.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht

17.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Agrishop24.nl en koper/opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van Agrishop24.nl is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

17.2 Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen Agrishop24.nl en koper/opdrachtgever, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Agrishop24.nl zaakdoende is en waar vanuit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 

Artikel 18 Deponering voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 62665154 ten name van Agrishop24.nl b.v.